สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
งานงบประมาณ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ชำระภาษีและค่าธรรมเนียม
งานจัดเก็บรายได้
กองทุนสวัสดิการชุมชน
กิจการตลาด
เครือข่ายของเรา  หน้าแรก     แผนการขับเคลื่อน 

แผนการขับเคลื่อน
แผนการขับเคลื่อน  

 

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง       

มุ่งสู่สังคมเกษตรกรรมแบบผสมผสาน พัฒนาชุมชนสู่สังคมอุดมปัญญา ดำรงชีพภายใต้ปรัชญาแห่งความพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง  ประกอบด้วย  ยุทธศาสตร์  คือ

                1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

                3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

                4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

                5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

                6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

                7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

 

 

พันธกิจ แนวทางการพัฒนา

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทางการพัฒนา  คือ

1.1  การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษา  ถนน  ทางเท้า  รางระบายน้ำ 

1.2 จัดให้มีการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค-สาธารณูปการอย่างเพียงพอ

1.3  การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายผังเมือง

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ  แนวทางการพัฒนาคือ

2.1 ก่อสร้าง  ปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  แนวทางการพัฒนา  คือ

3.1พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

3.2 การส่งเสริมการเกษตร

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

4.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี  มีร่างกายแข็งแรงปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บ

4.2 พัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมีสวัสดิการ  การนันทนาการตลอดจนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

5.1 เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน

5.2 จัดการศึกษาทุกระดับ

5.3 ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี  กิจกรรมทางศาสนาและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น    

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

6.1 สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.2 บำบัดและกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล

6.3 ก่อสร้างปรับปรุงที่สาธารณะให้เป็นสวนสุขภาพที่พักผ่อน  ออกกำลังกายแก่ประชาชน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

7.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปประชาคม

7.2 ส่งเสริมความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงาน อบต.

7.3 พัฒนาบุคลากรของท้องถิ่นให้มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม

7.4 จัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่เหมาะสมต่อการบริหารของ อบต.

 

เป้าประสงค์

             1. ประชาชนมีท้องถิ่นน่าอยู่ มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

             2. ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐาน

             3. ประชาชนมีคุณภาพสร้างโอกาส สร้างอาชีพรายได้

             4. ประชาชนมีการกำเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สร้างภูมิคุ้มกัน ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ

ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2567
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
1415 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 14 กรกฎาคม 2567
 
Naleng e Smart
ร้องเรียนการทุจริต
Facebook
ท้องถิ่น จ.ร้อยเอ็ด
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานการประชุมสภาฯ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
การประหยัดพลังงาน
งานสิ่งแวดล้อม
กระดานสนทนา
แบบสอบถาม
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.192.94.177
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,240,322

şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง
หมู่ที่ 10 ตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120
Tel : Call Center 0-4355-1557   Fax : 0-4355-1557
Email : naleng101@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.