ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง  ตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
กองทุนสวัสดิการชุมชน
เจตจำนงสุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการป้องกันการทุจริต
กิจการตลาด
เครือข่ายของเรา

บริการออนไลน์


  หน้าแรก     แผนการขับเคลื่อน 

แผนการขับเคลื่อน
แผนการขับเคลื่อน  

 

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง       

มุ่งสู่สังคมเกษตรกรรมแบบผสมผสาน พัฒนาชุมชนสู่สังคมอุดมปัญญา ดำรงชีพภายใต้ปรัชญาแห่งความพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง  ประกอบด้วย  ยุทธศาสตร์  คือ

                1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

                3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

                4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

                5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

                6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

                7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

 

พันธกิจ แนวทางการพัฒนา

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทางการพัฒนา  คือ

                        1.  การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษา  ถนน  ทางเท้า  รางระบายน้ำ 

                                2.  จัดให้มีการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค-สาธารณูปการอย่างเพียงพอ

                                3.  การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายผังเมือง

                2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ  แนวทางการพัฒนาคือ

                                1.  ก่อสร้าง  ปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร

                3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  แนวทางการพัฒนา  คือ

                                1.  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

                                2.  การส่งเสริมการเกษตร

                4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

                                1.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี  มีร่างกายแข็งแรงปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บ

                                2.  พัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมีสวัสดิการ  การนันทนาการตลอดจนมีความปลอดภัย

     ในชีวิตและทรัพย์สิน

                5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

                                1.  เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน

2.  จัดการศึกษาทุกระดับ

                                3.  ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี  กิจกรรมทางศาสนาและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น

                6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

              1.  สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                                2.  บำบัดและกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล

                                3.  ก่อสร้างปรับปรุงที่สาธารณะให้เป็นสวนสุขภาพที่พักผ่อน  ออกกำลังกายแก่ประชาชน

                7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

                                1.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปประชาคม

                                2.  ส่งเสริมความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงาน อบต.

                                3.  พัฒนาบุคลากรของท้องถิ่นให้มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม

                                4.  จัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่เหมาะสมต่อการบริหารของ อบต.

 

เป้าประสงค์

             1. ประชาชนมีท้องถิ่นน่าอยู่ มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

             2. ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐาน

             3. ประชาชนมีคุณภาพสร้างโอกาส สร้างอาชีพรายได้

             4. ประชาชนมีการกำเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สร้างภูมิคุ้มกัน ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการดำเนินงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
การให้บริการ
e-Service
Facebook อบต.นาเลิง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รายงานการประชุมสภาฯ
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 2021 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 20 มกราคม 2564
 
งานบริหารบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนฯ
การรับฟังความคิดเห็น
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.239.242.55
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,091,895

แบบสอบถาม
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง
หมู่ที่ 10 ตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120
Tel : Call Center 0-4355-1557   Fax : 0-4355-1557
Email : naleng101@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.