ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง  ตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
กองทุนสวัสดิการชุมชน
เจตจำนงสุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการป้องกันการทุจริต
กิจการตลาด
เครือข่ายของเรา

บริการออนไลน์


  หน้าแรก     อำนาจหน้าที่ 

อำนาจหน้าที่
อำนาจหน้าที่  

ภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง

       การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง นั้นเป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการร่วมคิดร่วมแก้ปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดทำส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทุกๆ ด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนจึงจะสมบูรณ์ได้ ประชาชนในพื้นที่ตระหนักและร่วมกันแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ยังได้เน้นให้คนเป็นจุดศูนย์กลางของการพัฒนา นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน พัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นประชากรที่มีคุณภาพ โดยยึดแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนการพัฒนาอาชีพนั้น จะเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองเป็นหลัก และจัดตั้งเศรษฐกิจพอเพียงโดยส่วนรวม  

          การวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และรวบรวมกฎหมายอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ใช้เทคนิค SWOT  เข้ามาช่วย ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน ได้อย่างไรโดยวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส  ภัยคุกคาม ในการดำเนินการตามหลัก  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล  นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น   

          ทั้งนี้ สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถแบ่งกำหนดภารกิจได้เป็น 7  ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตองการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   ดังนี้   

   1. ด้านงานโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง   ดังนี้

                   1.1 จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก ( มาตรา 67(1) )

                   1.2 ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร (มาตรา 68(1))

                   1.3 ให้มีและการบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 68(2))

                   1.4 ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา 68(3))

                   1.5 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา 16(4))

                   1.6 การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5)  

          2.  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

                   2.1 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา67(6))

                   2.2 ป้องกันและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3))  

                         2.3 ให้มีและบำรุงรักษาสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและ สวนสาธารณะ (มาตรา 68(4))

                   2.4 การสังคมสงเคราะห์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส    (มาตรา 67(6))

                   2.5 การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา16(5))  

                          2.6 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน(มาตรา16(5))

                   2.7 การสาธารณสุข การอนามัยครองครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(9))

          3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

                   3.1 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4))

                   3.2 การคุ้มครองและดูแลทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 68(8))

                   3.3 การผังเมือง (มาตรา 68(3))

                   3.4 ให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16(3))

                   3.5  รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16(17))

                   3.6 การควมคุมอาคาร (มาตรา16(28))  

          4. ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

                   4.1 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6))

                   4.2 ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตร 68(5))

                   4.3 บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7))

                   4.4 ให้มีตลาด (มาตรา 68 (10))

                   4.5 การท่องเที่ยว (มาตรา 68(11))

                   4.6 กิจการเกี่ยวกับพาณิชย์ (มาตรา 68(11))

                   4.7 การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (7))

                   4.8 การพาณิชย์กรรมและการส่งเส ริมการลงทุน (มาตรา 16(7))

          5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

                   5.1 คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67(7))

                   5.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินสาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2))  

          6.ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

                   6.1 บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น   (มาตรา 67(8))

                   6.2 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม( มาตรา 67 (5) )

                   6.3 การจัดการศึกษา ( มาตรา 16(9) )

                   6.4 ส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ( มาตรา 17 (18) )  

          7. ด้านการบริหารจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภาระที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

                   7.1 สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 45 (3))

                   7.2 ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและเห็นสมควร ( มาตรา 67 ( 9))

                   7.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน ( มาตรา 16(6))

                   7.4 การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( มาตรา17(3))

                   7.5 การสร้างและรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (มาตรา 17(16)) 

          ภารกิจทั้ง 7  ด้านตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถที่จะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล และจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญ

แผนการดำเนินงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
การให้บริการ
e-Service
Facebook อบต.นาเลิง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รายงานการประชุมสภาฯ
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 2021 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 20 มกราคม 2564
 
งานบริหารบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนฯ
การรับฟังความคิดเห็น
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.239.242.55
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,091,868

แบบสอบถาม
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง
หมู่ที่ 10 ตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120
Tel : Call Center 0-4355-1557   Fax : 0-4355-1557
Email : naleng101@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.